Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày thứ 7 KQXS MN

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
37
38
40
93
G7
900
987
604
932
G6
8723
9695
0750
0113
9613
5405
3368
6797
8994
8066
9247
1822
G5
9606
1990
6442
1539
G4
16351
67135
36176
92097
62601
19208
27132
28022
40464
06970
95652
82812
51140
82636
60949
24270
91863
72144
18880
17526
31890
81028
82972
05006
62816
84346
57290
15455
G3
32715
96871
85297
30867
81330
44869
35047
95542
G2
01177
58539
74862
61259
G1
84332
82418
80931
09580
ĐB
179627
292377
284420
340046
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1;6;8; 5; 4; 6;
1 5; 2;3;3;8; 6;
2 3;7; 2; 6; 2;8;
3 2;2;5;7; 6;8;9; 1; 2;9;
4 2;4;9; 2;6; 6;7;7;
5 1; 2; 5;9;
6 4;7; 2;3;8;9; 6;
7 1;6;7; 7; 2;
8 7;
9 5;7; 7; 4;7; 3;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
37
38
40
93
G7
900
987
604
932
G6
8723
9695
0750
0113
9613
5405
3368
6797
8994
8066
9247
1822
G5
9606
1990
6442
1539
G4
16351
67135
36176
92097
62601
19208
27132
28022
40464
06970
95652
82812
51140
82636
60949
24270
91863
72144
18880
17526
31890
81028
82972
05006
62816
84346
57290
15455
G3
32715
96871
85297
30867
81330
44869
35047
95542
G2
01177
58539
74862
61259
G1
84332
82418
80931
09580
ĐB
179627
292377
284420
340046
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1;6;8; 5; 4; 6;
1 5; 2;3;3;8; 6;
2 3;7; 2; 6; 2;8;
3 2;2;5;7; 6;8;9; 1; 2;9;
4 2;4;9; 2;6; 6;7;7;
5 1; 2; 5;9;
6 4;7; 2;3;8;9; 6;
7 1;6;7; 7; 2;
8 7;
9 5;7; 7; 4;7; 3;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
37
38
40
93
G7
900
987
604
932
G6
8723
9695
0750
0113
9613
5405
3368
6797
8994
8066
9247
1822
G5
9606
1990
6442
1539
G4
16351
67135
36176
92097
62601
19208
27132
28022
40464
06970
95652
82812
51140
82636
60949
24270
91863
72144
18880
17526
31890
81028
82972
05006
62816
84346
57290
15455
G3
32715
96871
85297
30867
81330
44869
35047
95542
G2
01177
58539
74862
61259
G1
84332
82418
80931
09580
ĐB
179627
292377
284420
340046
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1;6;8; 5; 4; 6;
1 5; 2;3;3;8; 6;
2 3;7; 2; 6; 2;8;
3 2;2;5;7; 6;8;9; 1; 2;9;
4 2;4;9; 2;6; 6;7;7;
5 1; 2; 5;9;
6 4;7; 2;3;8;9; 6;
7 1;6;7; 7; 2;
8 7;
9 5;7; 7; 4;7; 3;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
37
38
40
93
G7
900
987
604
932
G6
8723
9695
0750
0113
9613
5405
3368
6797
8994
8066
9247
1822
G5
9606
1990
6442
1539
G4
16351
67135
36176
92097
62601
19208
27132
28022
40464
06970
95652
82812
51140
82636
60949
24270
91863
72144
18880
17526
31890
81028
82972
05006
62816
84346
57290
15455
G3
32715
96871
85297
30867
81330
44869
35047
95542
G2
01177
58539
74862
61259
G1
84332
82418
80931
09580
ĐB
179627
292377
284420
340046
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1;6;8; 5; 4; 6;
1 5; 2;3;3;8; 6;
2 3;7; 2; 6; 2;8;
3 2;2;5;7; 6;8;9; 1; 2;9;
4 2;4;9; 2;6; 6;7;7;
5 1; 2; 5;9;
6 4;7; 2;3;8;9; 6;
7 1;6;7; 7; 2;
8 7;
9 5;7; 7; 4;7; 3;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
89
00
77
20
G7
621
329
057
727
G6
4028
5723
0634
6497
1828
4586
3840
1594
5189
2829
5902
8683
G5
2862
8236
0055
2954
G4
59691
50922
25668
74960
94763
03164
49828
94942
72073
17680
52081
88738
79548
10133
20038
04933
82583
35036
10322
65162
22929
49422
24008
93197
41190
64145
60606
75911
G3
77538
29466
34709
55475
42275
35486
96826
93231
G2
05733
60244
22490
86872
G1
11027
72026
74296
85394
ĐB
850589
628605
317633
817504
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5; 9; 2;4; 6;8;
1 1;
2 1;2;3;7;8;8; 6;8;9; 2;9; 2;6;7;9;
3 3;4;8; 3;6;8; 3; 3;6;8; 1;
4 2;4;8; 5;
5 5;7; 4;
6 2;3;4;6;8; 2;
7 3;5; 5;7; 2;
8 9; 9; 1;6; 3;6;9; 3;
9 1; 7; 4;6; 4;7;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
89
00
77
20
G7
621
329
057
727
G6
4028
5723
0634
6497
1828
4586
3840
1594
5189
2829
5902
8683
G5
2862
8236
0055
2954
G4
59691
50922
25668
74960
94763
03164
49828
94942
72073
17680
52081
88738
79548
10133
20038
04933
82583
35036
10322
65162
22929
49422
24008
93197
41190
64145
60606
75911
G3
77538
29466
34709
55475
42275
35486
96826
93231
G2
05733
60244
22490
86872
G1
11027
72026
74296
85394
ĐB
850589
628605
317633
817504
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5; 9; 2;4; 6;8;
1 1;
2 1;2;3;7;8;8; 6;8;9; 2;9; 2;6;7;9;
3 3;4;8; 3;6;8; 3; 3;6;8; 1;
4 2;4;8; 5;
5 5;7; 4;
6 2;3;4;6;8; 2;
7 3;5; 5;7; 2;
8 9; 9; 1;6; 3;6;9; 3;
9 1; 7; 4;6; 4;7;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
89
00
77
20
G7
621
329
057
727
G6
4028
5723
0634
6497
1828
4586
3840
1594
5189
2829
5902
8683
G5
2862
8236
0055
2954
G4
59691
50922
25668
74960
94763
03164
49828
94942
72073
17680
52081
88738
79548
10133
20038
04933
82583
35036
10322
65162
22929
49422
24008
93197
41190
64145
60606
75911
G3
77538
29466
34709
55475
42275
35486
96826
93231
G2
05733
60244
22490
86872
G1
11027
72026
74296
85394
ĐB
850589
628605
317633
817504
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5; 9; 2;4; 6;8;
1 1;
2 1;2;3;7;8;8; 6;8;9; 2;9; 2;6;7;9;
3 3;4;8; 3;6;8; 3; 3;6;8; 1;
4 2;4;8; 5;
5 5;7; 4;
6 2;3;4;6;8; 2;
7 3;5; 5;7; 2;
8 9; 9; 1;6; 3;6;9; 3;
9 1; 7; 4;6; 4;7;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
89
00
77
20
G7
621
329
057
727
G6
4028
5723
0634
6497
1828
4586
3840
1594
5189
2829
5902
8683
G5
2862
8236
0055
2954
G4
59691
50922
25668
74960
94763
03164
49828
94942
72073
17680
52081
88738
79548
10133
20038
04933
82583
35036
10322
65162
22929
49422
24008
93197
41190
64145
60606
75911
G3
77538
29466
34709
55475
42275
35486
96826
93231
G2
05733
60244
22490
86872
G1
11027
72026
74296
85394
ĐB
850589
628605
317633
817504
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5; 9; 2;4; 6;8;
1 1;
2 1;2;3;7;8;8; 6;8;9; 2;9; 2;6;7;9;
3 3;4;8; 3;6;8; 3; 3;6;8; 1;
4 2;4;8; 5;
5 5;7; 4;
6 2;3;4;6;8; 2;
7 3;5; 5;7; 2;
8 9; 9; 1;6; 3;6;9; 3;
9 1; 7; 4;6; 4;7;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
07
57
93
88
G7
291
122
454
576
G6
9839
3044
9311
6390
0619
7363
9220
5968
4125
2505
7181
0969
G5
7640
7265
4864
3871
G4
35524
37291
09198
72435
31063
49728
59396
97088
96388
79310
03293
43435
92070
32246
42658
94855
80331
25921
24835
13126
03291
76921
43240
41790
41574
63085
73980
85045
G3
87958
20788
44857
30568
78156
02480
04926
75691
G2
51424
80907
01077
33768
G1
68811
31596
79309
26731
ĐB
582950
114920
448719
168266
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7; 7; 9; 5;
1 1;1; 9; 9;
2 4;4;8; 2; 1;5;6; 1;6;
3 5;9; 5; 1;5; 1;
4 4; 6; 5;
5 8; 7;7; 4;5;6;8;
6 3; 3;5;8; 4;8; 6; 8;9;
7 7; 1;4;6;
8 8; 8;8; 1;5;8;
9 1;1;6;8; 3;6; 1;3; 1;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
07
57
93
88
G7
291
122
454
576
G6
9839
3044
9311
6390
0619
7363
9220
5968
4125
2505
7181
0969
G5
7640
7265
4864
3871
G4
35524
37291
09198
72435
31063
49728
59396
97088
96388
79310
03293
43435
92070
32246
42658
94855
80331
25921
24835
13126
03291
76921
43240
41790
41574
63085
73980
85045
G3
87958
20788
44857
30568
78156
02480
04926
75691
G2
51424
80907
01077
33768
G1
68811
31596
79309
26731
ĐB
582950
114920
448719
168266
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7; 7; 9; 5;
1 1;1; 9; 9;
2 4;4;8; 2; 1;5;6; 1;6;
3 5;9; 5; 1;5; 1;
4 4; 6; 5;
5 8; 7;7; 4;5;6;8;
6 3; 3;5;8; 4;8; 6; 8;9;
7 7; 1;4;6;
8 8; 8;8; 1;5;8;
9 1;1;6;8; 3;6; 1;3; 1;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
07
57
93
88
G7
291
122
454
576
G6
9839
3044
9311
6390
0619
7363
9220
5968
4125
2505
7181
0969
G5
7640
7265
4864
3871
G4
35524
37291
09198
72435
31063
49728
59396
97088
96388
79310
03293
43435
92070
32246
42658
94855
80331
25921
24835
13126
03291
76921
43240
41790
41574
63085
73980
85045
G3
87958
20788
44857
30568
78156
02480
04926
75691
G2
51424
80907
01077
33768
G1
68811
31596
79309
26731
ĐB
582950
114920
448719
168266
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7; 7; 9; 5;
1 1;1; 9; 9;
2 4;4;8; 2; 1;5;6; 1;6;
3 5;9; 5; 1;5; 1;
4 4; 6; 5;
5 8; 7;7; 4;5;6;8;
6 3; 3;5;8; 4;8; 6; 8;9;
7 7; 1;4;6;
8 8; 8;8; 1;5;8;
9 1;1;6;8; 3;6; 1;3; 1;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
07
57
93
88
G7
291
122
454
576
G6
9839
3044
9311
6390
0619
7363
9220
5968
4125
2505
7181
0969
G5
7640
7265
4864
3871
G4
35524
37291
09198
72435
31063
49728
59396
97088
96388
79310
03293
43435
92070
32246
42658
94855
80331
25921
24835
13126
03291
76921
43240
41790
41574
63085
73980
85045
G3
87958
20788
44857
30568
78156
02480
04926
75691
G2
51424
80907
01077
33768
G1
68811
31596
79309
26731
ĐB
582950
114920
448719
168266
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7; 7; 9; 5;
1 1;1; 9; 9;
2 4;4;8; 2; 1;5;6; 1;6;
3 5;9; 5; 1;5; 1;
4 4; 6; 5;
5 8; 7;7; 4;5;6;8;
6 3; 3;5;8; 4;8; 6; 8;9;
7 7; 1;4;6;
8 8; 8;8; 1;5;8;
9 1;1;6;8; 3;6; 1;3; 1;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
28
26
69
25
G7
655
545
875
882
G6
2391
4961
3783
2691
8472
6548
7013
0027
3089
7827
4257
0747
G5
1398
2291
8225
5485
G4
49444
83614
33740
40888
71595
78399
81277
40583
31830
64772
07652
36122
06094
96292
94794
64995
44507
54264
75746
50598
76142
16161
48052
54744
85766
53759
95376
56868
G3
09074
94545
79025
55313
93623
82183
24878
33199
G2
60292
01819
82883
19778
G1
77332
85633
20992
27064
ĐB
299997
874063
172692
592318
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7;
1 4; 3;9; 3; 8;
2 8; 2;5;6; 3;5;7; 5;7;
3 2; 3;
4 4;5; 5;8; 2;6; 4;7;
5 5; 2; 2;7;9;
6 1; 3; 4;9; 1;4;6;8;
7 4;7; 2;2; 5; 6;8;8;
8 3;8; 3; 3;3;9; 2;5;
9 1;2;5;7; 8;9; 1;1;2;4; 2; 2;4;5;8; 9;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
28
26
69
25
G7
655
545
875
882
G6
2391
4961
3783
2691
8472
6548
7013
0027
3089
7827
4257
0747
G5
1398
2291
8225
5485
G4
49444
83614
33740
40888
71595
78399
81277
40583
31830
64772
07652
36122
06094
96292
94794
64995
44507
54264
75746
50598
76142
16161
48052
54744
85766
53759
95376
56868
G3
09074
94545
79025
55313
93623
82183
24878
33199
G2
60292
01819
82883
19778
G1
77332
85633
20992
27064
ĐB
299997
874063
172692
592318
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7;
1 4; 3;9; 3; 8;
2 8; 2;5;6; 3;5;7; 5;7;
3 2; 3;
4 4;5; 5;8; 2;6; 4;7;
5 5; 2; 2;7;9;
6 1; 3; 4;9; 1;4;6;8;
7 4;7; 2;2; 5; 6;8;8;
8 3;8; 3; 3;3;9; 2;5;
9 1;2;5;7; 8;9; 1;1;2;4; 2; 2;4;5;8; 9;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
28
26
69
25
G7
655
545
875
882
G6
2391
4961
3783
2691
8472
6548
7013
0027
3089
7827
4257
0747
G5
1398
2291
8225
5485
G4
49444
83614
33740
40888
71595
78399
81277
40583
31830
64772
07652
36122
06094
96292
94794
64995
44507
54264
75746
50598
76142
16161
48052
54744
85766
53759
95376
56868
G3
09074
94545
79025
55313
93623
82183
24878
33199
G2
60292
01819
82883
19778
G1
77332
85633
20992
27064
ĐB
299997
874063
172692
592318
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7;
1 4; 3;9; 3; 8;
2 8; 2;5;6; 3;5;7; 5;7;
3 2; 3;
4 4;5; 5;8; 2;6; 4;7;
5 5; 2; 2;7;9;
6 1; 3; 4;9; 1;4;6;8;
7 4;7; 2;2; 5; 6;8;8;
8 3;8; 3; 3;3;9; 2;5;
9 1;2;5;7; 8;9; 1;1;2;4; 2; 2;4;5;8; 9;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
28
26
69
25
G7
655
545
875
882
G6
2391
4961
3783
2691
8472
6548
7013
0027
3089
7827
4257
0747
G5
1398
2291
8225
5485
G4
49444
83614
33740
40888
71595
78399
81277
40583
31830
64772
07652
36122
06094
96292
94794
64995
44507
54264
75746
50598
76142
16161
48052
54744
85766
53759
95376
56868
G3
09074
94545
79025
55313
93623
82183
24878
33199
G2
60292
01819
82883
19778
G1
77332
85633
20992
27064
ĐB
299997
874063
172692
592318
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7;
1 4; 3;9; 3; 8;
2 8; 2;5;6; 3;5;7; 5;7;
3 2; 3;
4 4;5; 5;8; 2;6; 4;7;
5 5; 2; 2;7;9;
6 1; 3; 4;9; 1;4;6;8;
7 4;7; 2;2; 5; 6;8;8;
8 3;8; 3; 3;3;9; 2;5;
9 1;2;5;7; 8;9; 1;1;2;4; 2; 2;4;5;8; 9;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
11
49
20
04
G7
874
160
616
380
G6
8892
0961
3538
2945
6714
2701
2429
0159
8632
2707
6217
1468
G5
5953
6455
3760
9255
G4
12608
84418
11737
62486
89896
56325
46865
61444
22392
07443
67824
25718
98816
25242
20112
37663
74894
09589
81295
10153
88624
94851
46095
11292
86012
48409
44034
18425
G3
51058
76068
24424
97036
69891
79156
32241
51567
G2
91186
96502
21218
89250
G1
75990
79843
49126
41816
ĐB
132339
321930
517325
925403
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8; 1;2; 3; 4;7;9;
1 1;8; 4;6;8; 2;6;8; 2;6;7;
2 5; 4;4; 4;5; 6;9; 5;
3 7;8;9; 6; 2; 4;
4 2;3;3;4;5;9; 1;
5 3;8; 5; 3;6;9; 1;5;
6 1;5;8; 3; 7;8;
7 4;
8 6;6; 9;
9 2;6; 2; 1;4;5; 2;5;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
11
49
20
04
G7
874
160
616
380
G6
8892
0961
3538
2945
6714
2701
2429
0159
8632
2707
6217
1468
G5
5953
6455
3760
9255
G4
12608
84418
11737
62486
89896
56325
46865
61444
22392
07443
67824
25718
98816
25242
20112
37663
74894
09589
81295
10153
88624
94851
46095
11292
86012
48409
44034
18425
G3
51058
76068
24424
97036
69891
79156
32241
51567
G2
91186
96502
21218
89250
G1
75990
79843
49126
41816
ĐB
132339
321930
517325
925403
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8; 1;2; 3; 4;7;9;
1 1;8; 4;6;8; 2;6;8; 2;6;7;
2 5; 4;4; 4;5; 6;9; 5;
3 7;8;9; 6; 2; 4;
4 2;3;3;4;5;9; 1;
5 3;8; 5; 3;6;9; 1;5;
6 1;5;8; 3; 7;8;
7 4;
8 6;6; 9;
9 2;6; 2; 1;4;5; 2;5;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
11
49
20
04
G7
874
160
616
380
G6
8892
0961
3538
2945
6714
2701
2429
0159
8632
2707
6217
1468
G5
5953
6455
3760
9255
G4
12608
84418
11737
62486
89896
56325
46865
61444
22392
07443
67824
25718
98816
25242
20112
37663
74894
09589
81295
10153
88624
94851
46095
11292
86012
48409
44034
18425
G3
51058
76068
24424
97036
69891
79156
32241
51567
G2
91186
96502
21218
89250
G1
75990
79843
49126
41816
ĐB
132339
321930
517325
925403
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8; 1;2; 3; 4;7;9;
1 1;8; 4;6;8; 2;6;8; 2;6;7;
2 5; 4;4; 4;5; 6;9; 5;
3 7;8;9; 6; 2; 4;
4 2;3;3;4;5;9; 1;
5 3;8; 5; 3;6;9; 1;5;
6 1;5;8; 3; 7;8;
7 4;
8 6;6; 9;
9 2;6; 2; 1;4;5; 2;5;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
11
49
20
04
G7
874
160
616
380
G6
8892
0961
3538
2945
6714
2701
2429
0159
8632
2707
6217
1468
G5
5953
6455
3760
9255
G4
12608
84418
11737
62486
89896
56325
46865
61444
22392
07443
67824
25718
98816
25242
20112
37663
74894
09589
81295
10153
88624
94851
46095
11292
86012
48409
44034
18425
G3
51058
76068
24424
97036
69891
79156
32241
51567
G2
91186
96502
21218
89250
G1
75990
79843
49126
41816
ĐB
132339
321930
517325
925403
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8; 1;2; 3; 4;7;9;
1 1;8; 4;6;8; 2;6;8; 2;6;7;
2 5; 4;4; 4;5; 6;9; 5;
3 7;8;9; 6; 2; 4;
4 2;3;3;4;5;9; 1;
5 3;8; 5; 3;6;9; 1;5;
6 1;5;8; 3; 7;8;
7 4;
8 6;6; 9;
9 2;6; 2; 1;4;5; 2;5;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
22
50
18
89
G7
976
413
385
956
G6
6022
1059
6363
8585
9299
8619
3343
6970
0506
5275
3699
2161
G5
1042
5110
4606
4491
G4
36866
28048
76610
42564
27903
11679
91266
70947
98709
33060
99409
52715
55985
84330
92895
82344
95657
25849
84661
92838
79274
62589
49192
43922
67110
81323
01676
54863
G3
51700
07693
01983
68447
95548
62371
60310
13203
G2
83239
38386
49391
72290
G1
82691
94093
82913
08536
ĐB
322823
661433
804467
787903
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3; 9;9; 6;6; 3; 3;
1 3;5;9; 3;8;
2 2;2;3; 2;3;
3 9; 3; 8; 6;
4 2;8; 7;7; 3;4;8;9;
5 9; 7; 6;
6 3;4;6;6; 1;7; 1;3;
7 6;9; 1;4; 5;6;
8 3;5;5;6; 5; 9;9;
9 1;3; 3;9; 1;5; 1;2;9;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
22
50
18
89
G7
976
413
385
956
G6
6022
1059
6363
8585
9299
8619
3343
6970
0506
5275
3699
2161
G5
1042
5110
4606
4491
G4
36866
28048
76610
42564
27903
11679
91266
70947
98709
33060
99409
52715
55985
84330
92895
82344
95657
25849
84661
92838
79274
62589
49192
43922
67110
81323
01676
54863
G3
51700
07693
01983
68447
95548
62371
60310
13203
G2
83239
38386
49391
72290
G1
82691
94093
82913
08536
ĐB
322823
661433
804467
787903
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3; 9;9; 6;6; 3; 3;
1 3;5;9; 3;8;
2 2;2;3; 2;3;
3 9; 3; 8; 6;
4 2;8; 7;7; 3;4;8;9;
5 9; 7; 6;
6 3;4;6;6; 1;7; 1;3;
7 6;9; 1;4; 5;6;
8 3;5;5;6; 5; 9;9;
9 1;3; 3;9; 1;5; 1;2;9;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
22
50
18
89
G7
976
413
385
956
G6
6022
1059
6363
8585
9299
8619
3343
6970
0506
5275
3699
2161
G5
1042
5110
4606
4491
G4
36866
28048
76610
42564
27903
11679
91266
70947
98709
33060
99409
52715
55985
84330
92895
82344
95657
25849
84661
92838
79274
62589
49192
43922
67110
81323
01676
54863
G3
51700
07693
01983
68447
95548
62371
60310
13203
G2
83239
38386
49391
72290
G1
82691
94093
82913
08536
ĐB
322823
661433
804467
787903
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3; 9;9; 6;6; 3; 3;
1 3;5;9; 3;8;
2 2;2;3; 2;3;
3 9; 3; 8; 6;
4 2;8; 7;7; 3;4;8;9;
5 9; 7; 6;
6 3;4;6;6; 1;7; 1;3;
7 6;9; 1;4; 5;6;
8 3;5;5;6; 5; 9;9;
9 1;3; 3;9; 1;5; 1;2;9;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
22
50
18
89
G7
976
413
385
956
G6
6022
1059
6363
8585
9299
8619
3343
6970
0506
5275
3699
2161
G5
1042
5110
4606
4491
G4
36866
28048
76610
42564
27903
11679
91266
70947
98709
33060
99409
52715
55985
84330
92895
82344
95657
25849
84661
92838
79274
62589
49192
43922
67110
81323
01676
54863
G3
51700
07693
01983
68447
95548
62371
60310
13203
G2
83239
38386
49391
72290
G1
82691
94093
82913
08536
ĐB
322823
661433
804467
787903
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3; 9;9; 6;6; 3; 3;
1 3;5;9; 3;8;
2 2;2;3; 2;3;
3 9; 3; 8; 6;
4 2;8; 7;7; 3;4;8;9;
5 9; 7; 6;
6 3;4;6;6; 1;7; 1;3;
7 6;9; 1;4; 5;6;
8 3;5;5;6; 5; 9;9;
9 1;3; 3;9; 1;5; 1;2;9;